Kariérní poradenství – kariérové kotvy/popis

1) Kariérová kotva – jistota
Jedinci s touto kotvou mají potřebu jistého zaměstnání, slušného příjmu, zaměstnaneckých výhod. Pro pocit jistoty jsou ochotni přizpůsobovat se hodnotám a normám organizace, bývají bez velkých ambicí – jistota je pro ně důležitější. Lidé v této skupině hledají stabilitu a kontinuitu jako hlavní faktor ovlivňující jejich život. Vyhýbají se rizikům a obecně jsou ve své práci považováni za „záchranáře“. Vyhledávají „spolehlivé“ organizace s dobrou pověstí, kde hrozí minimální možnost propouštění. Jistota může být vázána nejen na určitou organizaci a určité povolání, ale také na určité území – jedinec zde má své přátele, investoval zde do bydlení atd., jedná se o tzv. jistotu zeměpisnou.
2) Kariérová kotva – autonomie
Lidé s touto kotvou hledají pracovní příležitosti poskytující maximální nezávislost na organizačních omezeních a umožňující jim uspořádání vlastního plánu a tempa práce. Tito lidé mají bezprostřední zájem o práci, kterou mohou realizovat podle svých pravidel. Bývají to lidé s tendencí k neakceptování pravidel a nároků organizace, které vnímají jako příliš svazující.
Touží po samostatnosti, po samostatném podnikání, díky němuž mohou dosáhnout nezávislosti. Při hledání zaměstnání se vyhýbají úřadům a velkým výrobním organizacím. Odmítají se vzdávat možnosti řídit a vykonávat práci po svém. Vyhýbají se standardům a dávají přednost samostatné práci.
3) Kariérová kotva – manažerské kompetence
Tato kotva je typická pro jedince mající zájem o řízení, vedení a ovlivňování lidí za účelem dosažení společných cílů. Krizové situace jsou vnímány jako stimulující. Tito jedinci usilují o vyšší obecné manažerské funkce, přičemž dosažení takovéto funkce je pro ně měřítkem úspěchu stejně jako finanční ocenění. Řídící funkce jim přináší větší uspokojení než rozvoj odborného potenciálu. Rádi řeší problémy ve styku s ostatními lidmi; rádi na sebe berou odpovědnost. Prioritou při rozhodování o pracovní kariéře bude takové zaměstnání nebo pracovní zařazení, které poskytuje příležitost postupovat v rámci organizace na vyšší úroveň spojenou se zodpovědností za výsledky organizace. K tomu, aby byli úspěšní, potřebují být také sociálně a emočně způsobilí.
4) Kariérová kotva – technicko-funkční, odborné kompetence
Lidé zakotveni v této kotvě mají potřebu rozvíjet a uplatňovat své dovednosti v daném oboru. Jejich primárním zájmem je obsah vykonávané práce. Kariéru si plánují především v rámci své odbornosti. Tyto osoby chtějí vyniknout v oboru a budou pracovat, aby se staly uznávanými experty. Mají rády výzvy a používají své dovednosti, aby těmto výzvám čelily.
Vykonávají svou práci s velkým nasazením, lépe než kdokoli jiný. Přijatelná je pro ně odborná manažerská funkce, preferují kariérový postup pouze v rámci své funkční oblasti kompetence – obecná manažerská pozice pro ně není přitažlivá. Odmítnou vyšší funkci, lepší nabídku na jinou práci, pokud je mimo jejich odbornost nebo pokud by nové místo neumožňovalo odborný růst. Možnost zdokonalování dovedností je důležitější než peníze, ačkoliv i řádné odměňování odborných znalostí považují za významné.
5) Kariérová kotva – kreativita
Tato kotva odráží potřebu vytvářet něco nového, svého, na základě vlastního projektu. Primární motivací je výtvor a až poté finanční zisk. Takto zaměření lidé rádi věci vynalézají, jsou tvořiví a většina z nich provozuje vlastní podnikání. Úspěch vlastního výtvoru je vnímán jako míra výkonu. Lidé zakotveni v této kotvě často vykazují nižší úroveň odpovědnosti, což je problematické pro manažerskou funkci. Mají tendenci prosazovat stále nové nápady, zanedbávat „rutinní“ povinnosti, což bývá zdrojem obtíží pro spolupracovníky. Jakmile se jim podaří realizovat návrh/nápad, ztrácí zájem a přesouvají se na nový projekt.
6) Kariérová kotva – vztahy mezi lidmi, oddanost věci
U této kotvy je patrná potřeba uspořádat si pracovní aktivity v souladu s osobními hodnotami a prospěchem společnosti, snaha o dosažení něčeho užitečného a hodnotného pro ostatní. Lidé s touto kotvou si hledají taková zaměstnání, která jim umožňují zahrnout do práce významné hodnoty, které jsou pro ně více než kvalifikace či talent. Preferují práci, jež je spíše v souladu s jejich nastavenými hodnotami než vlastními dovednostmi. Kariérová rozhodnutí těchto lidí vyjadřují přání nějakým způsobem „zlepšit svět“. Za své přispění požadují spravedlivé ocenění. Více než finanční odměnu preferují možnost povýšení či přesun do pozic s větším vlivem a větší možností být lidem užiteční a prosazovat důležité hodnoty. Tam, kde pracují, požadují uznání a podporu od nadřízených i spolupracovníků. Chtějí pociťovat, že jejich hodnoty jsou sdíleny i ve vyšším managementu. Při nedostatku podpory přecházejí tito lidé do „nezávislejších“ profesí.
7) Kariérová kotva – výzva, soutěž
Motivací pro lidi s touto kariérovou kotvou je překonávání obtížných překážek, řešení obtížných problémů, vítězství nad houževnatými soupeři a úspěch v náročné konkurenci. Je pro ně typické zaměření pouze na jeden cíl – zvítězit. Jejich kariéru provází předpoklad, že mohou dobýt či podrobit si všechno nebo všechny. Usilují o pracovní pozice, v nichž mohou čelit stále obtížnějším úkolům či problémům, snadné úkoly jsou pro ně nudné – nejsou výzvou. Pracovní oblast, druh zaměstnanecké organizace, systém odměňování, možnost kariérového růstu i forma uznání, to vše je podřizováno tomu, zda práce poskytuje či neposkytuje neustálé příležitosti pro „sebetestování“. Nepřítomnost testování, soutěže a rozmanitosti ve vykonávané profesi je zdrojem znuděnosti, podráždění i podkopávání morálky. U jedinců s kotvou výzva, soutěž se může projevovat netolerantnost vůči lidem, kteří nemají stejné či podobné ambice.
8) Kariérová kotva – životní styl, životní rovnováha
Tato kotva vyjadřuje potřebu skloubit pracovní kariéru s celkovým životním stylem. Pro lidi s touto kotvou je typická snaha o nalezení životní rovnováhy – mezi prací, rodinou, zájmy a koníčky. Nejedná se o běžné vyvažování osobního a profesního života, jde zde o snahu harmonicky integrovat potřeby jednotlivce, rodiny i kariéry. V případě nutnosti upřednostnit některé oblasti na úkor jiné bývají upřednostňovány zájmy rodiny před kariérovým růstem. Lidé z této skupiny preferují organizace nabízející pružnou pracovní dobu, práci na částečný úvazek, vědeckou dovolenou, podporu rodiny, možnost delší mateřské dovolené.

zdroj REINTEGRA, Profesní poradenství pro dlouhodobě nezaměstnané, ISBN 978-80-905810-1-2